Current Population: India, its States, and Union Territories

INDIA 136.13 Cr / Uttar Pradesh 23.09 cr / Maharashtra 12.44 cr / Bihar 12.30 cr / West Bengal 9.81 cr / Madhya Pradesh 8.45 cr / Rajasthan 7.92 cr / Tamil Nadu 7.64 cr / Gujarat 6.97 cr / Karnataka 6.68 cr / Andhra Pradesh 5.27 cr / Odisha 4.40 cr / Jharkhand 3.84 cr / Telangana 3.77 cr / Kerala 3.54 cr / Assam 3.50 cr / Punjab 3.03 cr / Chhattisgarh 2.94 cr / Haryana 2.94 cr / NCT of Delhi 2.05 cr / Jammu & Kashmir (UT) 1.34 cr / Uttaranchal 1.13 cr / Himachal Pradesh 73.94 lakh / Tripura 40.71 lakh / Meghalaya 32.88 lakh / Manipur 31.65 lakh / Nagaland 21.92 lakh / Puducherry 15.72 lakh / Goa 15.59 lakh / Arunachal Pradesh 15.33 lakh / Mizoram 12.16 lakh / Chandigarh 12.08 lakh / Sikkim 6.77 lakh Dadra & Nagar Haveli 6.08 lakh / Daman Diu 4.70 lakh / Andaman & Nicobar Islands 4 lakh / Ladakh 2.97 lakh / Lakshadweep 68K

Census of India

Related Posts

%d bloggers like this: